4

Ouderbetrokkenheid

Hoe worden ouders betrokken? 

Ouders zijn op ons IKC een belangrijke ondersteuning voor het leren van de kinderen. Hiervan en hierover houden wij ze op allerlei manieren op de hoogte en betrekken ze erbij. Daarnaast vinden wij het van belang om met ouders samen het IKC te maken door mee te denken en te doen. Dit vindt plaats via de IKC-raad en ouderraad.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Social Schools
Via de Nieuwsbrief op Social Schools, via het maandelijkse 'woordje van de directeur' en daarnaast krijgen ouders via berichten van Social Schools specifieke informatie over de groep.
De berichtjes vanuit de groep op Social School is ervoor om de dagelijkse gang van zaken met elkaar te delen.

 

Kidskonnect

Naast Social Schools gebruiken we voor de Kinderopvang ook de app Kidskonnect. Deze app is er voor de afmelding van uw kind, communicatie over uw kind, ruildagen of voor extra opvang.


Rapport
De kinderen ontvangen twee rapporten per jaar. In deze rapporten staat de ontwikkeling van zowel het sociale als het cognitieve beschreven. De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen een rapport mee naar huis: in februari en in juni. De groepen 1-2 krijgen een uitdraai van de Kijk-registratie. Hierna volgt een oudergesprek.

Website
De website is vooral informatief. Hier kunt u ook formulieren downloaden.

Facebook/Instagram
Facebook en Instagram wordt vooral gebruikt om laatste nieuwtjes en foto's te publiceren voor het grote publiek.

Klachtenregeling

Wat te doen bij problemen?
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. We nodigen u van harte uit om vragen, ontevredenheid, problemen of klachten over het onderwijs en/of kinderopvang, de aanpak van uw kind, etc. aan de leerkracht/pedagogisch medewerker kenbaar te maken. Hij/zij is de eerst verantwoordelijke voor de kinderen in de groep. De ouder/verzorger kan zich in eerste instantie wenden tot degene die bij de situatie betrokken is. Dit kan de leerkracht zijn, of de schoolleiding. Indien dit niet leidt tot een gewenste oplossing, kan gebruik worden gemaakt van de contactpersonen die op onze school aanwezig zijn. Zij zijn er voor u. Ze luisteren en geven informatie over mogelijke vervolgstappen. Om misverstanden te voorkomen heeft de contactpersoon vooral een ondersteunende rol bij het zoeken naar een oplossing van de klacht met een doorverwijzende functie.

De klachtenprocedure
De volledige klachtenregeling is te vinden op www.delinge.nl onder De Linge – Kwaliteitszorg - Klachtenregeling. Klachten waarvan u vindt dat ze onvoldoende zijn afgehandeld, kunt u voorleggen aan de landelijke klachtencommissie (VBKO, 070 34 57 097 of 070 39 25 508) of aan de vertrouwensinspecteur.

Vertrouwenspersoon en -inspecteur
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige buiten de school. De externe vertrouwenspersoon geeft informatie en advies en begeleidt ouders in het klachttraject wanneer zij een formele klacht indienen. Voor De Linge is mevrouw Eveline Knibbeler de vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via e.knibbeler@kb-consult.nl Voor een onafhankelijk advies in geval van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Meldpunt vertrouwensinspecteurs telefoon: 0900-111 3 111 tijdens kantooruren.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bij een signaal van huiselijk geweld zijn scholen sinds begin 2012 verplicht met een meldcode te werken die in stappen beschrijft wat te doen. Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en leerkrachten die met een meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n stappenplan niet voorhanden hebben bij een vermoeden van mishandeling. Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, aan de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem of haar bij die afweging houvast.

Meldplicht zedendelict
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de politie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

Ouderorganisatie

Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Wij betrekken ouders op allerlei manieren bij het onderwijs om zodoende een een kritische kijk te hebben op wat wij doen. De IKC- Raad heeft een belangrijke plaats in het meedenken over het beleid van de school. Daarnaast monitoren zij of wij doen wat we zeggen.
De ouderraad is nauw betrokken bij onze activiteiten. Zij organiseren en bieden hulp bij festiviteiten, fotograaf, verkeersexamen etc, etc. Deze activiteiten organiseren zij altijd samen met het team.

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00

Daarvan bekostigen we:

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:

- Kamp groep 8

Per 1 augustus 2021 is er een nieuwe wet in gegaan voor de vrijwillige ouderbijdrage. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.
Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt dus niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

U kunt uw kind(eren) ziek of afwezig melden via Social Schools. De leerkracht ziet dan direct wie er niet komt. 
Indien u een kind op de Kinderopvang of de BSO heeft, kunt u dit via de Konnekt app doen.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Via Social Schools kunt u verlof aanvragen.

 

Toelatingsbeleid

Iedereen is van harte welkom, ongeacht geloofsovertuiging en achtergrond. Voorwaarde is dat wij de zorg kunnen bieden die wellicht nodig is.

Locatie: Schoolstraat 1

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang

Peuterspeelzaal

Basisschool groep 1 t/m 4

T: 0481-421371

 

Locatie: Nijmeegsestraat 3

Basisschool groep 5 t/m 8

T: 0481-421298

Contact

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1
6691XP Gendt

T: 0481-421371

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl