3

Ondersteuning en veiligheid

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op. 

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?


Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

IKC de Vonkenmorgen werkt met een sociaal veiligheidsplan.
Pestgedrag wordt niet getolereerd. Wij zien het als onze taak om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Methode 'Zien'.

Wij scheppen een veilig pedagogisch klimaat door tijdige signalering en gerichte acties te houden. We werken op ons IKC met een sociaal veiligheidsplan, dat opgesteld is in samenwerking met het team en de leerlingen. De veiligheidscoördinator ziet toe op het uitvoeren van de te nemen stappen.

Verder werken we met de methode Kwink om tegemoet te komen aan sociaal emotioneel leren, burgerschap en mediawijsheid. We werken groepsbreed aan een sociaal veilige groep en werken preventief aan het voorkomen van verstorend gedrag en pesten.

De gouden weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint elk jaar na een vakantie weer helemaal opnieuw en dit noemen we de gouden weken. De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een fijne sfeer in de groep.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie: anti-pestcoördinator
Naam: Van de Laak
E-mailadres: a.vandelaak@delinge.nl 

Functie: anti-pestcoördinator
Naam: Schenkels
E-mailadres: a.schenkels@delinge.nl 

 

Locatie: Schoolstraat 1

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang

Peuterspeelzaal

Basisschool groep 1 t/m 4

T: 0481-421371

 

Locatie: Nijmeegsestraat 3

Basisschool groep 5 t/m 8

T: 0481-421298

Contact

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1
6691XP Gendt

T: 0481-421371

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl