5

Ontwikkeling en resultaten

Tussentijdse toetsen

Resultaten van ons onderwijs
Het is van groot belang om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en… doen wij de juiste dingen ook goed? De resultaten van ons onderwijs willen we afmeten aan de mate waarin wij erin slagen álle leerlingen te begeleiden. Door middel van ons volgsysteem en onze structuur van onderwijs en begeleiding, kunnen zoveel mogelijk leerlingen op onze school onderwijs volgen. De vaststelling van de resultaten moet zo objectief mogelijk gebeuren. De onderstaande punten geven een objectieve indicatie van de kwaliteit van het onderwijs op school.

Methode gebonden toetsen
Methoden zijn een middel om een onderwijsdoel te bereiken. Bovendien bieden ze leerkrachten houvast om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Steeds meer methoden bevatten materialen, didactische aanwijzingen en suggesties voor extra instructie om onderwijs op maat te kunnen verzorgen. De methoden hebben een eigen registratiesysteem, waarin de leerkracht het gegeven onderwijsaanbod noteert. Ook registreert de leerkracht de resultaten van de tussentijdse toetsen. Op basis daarvan kan het onderwijsaanbod tussentijds worden bijgesteld. Op deze manier volgt en bewaakt de leerkracht de ontwikkeling van individuele leerlingen en de groep per leergebied.

CITO, LOVS en Schoolzelfevaluatie
Naast methode gebonden toetsen gebruiken we methodeonafhankelijke toetsen om de ontwikkeling van individuele leerlingen en de groep te volgen. Het Leerling- en onderwijs-volgsysteem. Leerlingontwikkelingsvolgsysteem van CITO voorziet in een optimale onderlinge afstemming van al onze toetsen voor het basisonderwijs: de toetsen van het leerlingvolgsysteem en de Eindtoets Basisonderwijs. Met de toetsen kunnen de vorderingen van individuele leerlingen en groepen leerlingen gevolgd en geanalyseerd worden. Met behulp van de diepte-analyse van de resultaten gebruiken we de gegevens ook om het onderwijs op schoolniveau te analyseren en verder te ontwikkelen. Dit betekent dat we op onze school streven naar een percentage van 60% -70% van de leerlingen een I-II-III score op de hoofdvakgebieden; Begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en reken-wiskunde. Landelijk ligt dit op 60 %.

KIJK
In de groepen 1-2 maken we gebruik van het observatiesysteem Kijk! Hierin volgen we de ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden. In dit systeem kunnen we goed zien op welk ontwikkelingsniveau uw kind werkt en handelt. Hiermee kunnen we nog beter aansluiten bij de behoefte van de kinderen.

Kindbegrip
Bij de kindbegrip methode is het eerste doel, dat de kinderen zich veilig, begrepen en geaccepteerd voelen. Dan ontstaat er gelijk een tweede doel, dat is om te kijken wat het kind al heeft geleerd en waar het nog wat te leren heeft.

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets (deze heet nu doorstroomtoets, deze vindt plaats in februari). Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie (Beoordeling leerresultaten po 2022-2023).

Doorstroomtoets

In februari maken alle leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets (voorheen de Eindtoets
Basisonderwijs) van CITO, die landelijk genormeerd is. Daarmee ontstaat een beeld van de individuele
prestaties van de leerlingen en van de school als geheel. Scholen kunnen zich onderling vergelijken met
het gemiddelde van alle deelnemende scholen, maar ook met het gemiddelde van de scholen die gelet
op de sociaal-culturele achtergrond van hun leerlingen vergelijkbaar zijn. De scores van de
doorstroomtoets liggen tussen de 500 en 550. Hieronder vindt u onze resultaten van de afgelopen
schooljaren.
We hebben voor dit jaar een score boven het Landelijke gemiddelde gehaald.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

% 1F behaald (over drie schooljaren)
IKC De Vonkenmorgen: 96.7%
Vergelijkbare scholen:
95.4%
Signaleringswaarde inspectie: (85,0%)

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
IKC De Vonkenmorgen: 66.0%
Vergelijkbare scholen:
58.4%
Signaleringswaarde inspectie: (47.3%)

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies
Percentage leerlingen

vmbo-b

4.5%

vmbo-b / vmbo-k

9.1%

vmbo-k

11.4%

vmbo-k / vmbo-(g)t

9.1%

vmbo-(g)t

6.8%

vmbo-(g)t / havo

11.4%

havo

18.2%

havo / vwo

13.6%

vwo

15.9%

  

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Werkwijze Sociale opbrengsten

Zie kopje "sociale en fysiek veiligheid".

Locatie: Schoolstraat 1

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang

Peuterspeelzaal

Basisschool groep 1 t/m 4

T: 0481-421371

 

Locatie: Nijmeegsestraat 3

Basisschool groep 5 t/m 8

T: 0481-421298

Contact

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1
6691XP Gendt

T: 0481-421371

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl