2

Het onderwijs

Organisatie van het onderwijs

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak

leerjaar 1

leerjaar 2

Zintuigelijk en lichamelijke oefening

9

9

Wereldoriƫntatie

4

4

Taalontwikkeling

6.30

6.30

Rekenontwikkeling

5.30

5.30

  

Binnen de onderwijstijd van de eerste twee leerjaren is er aandacht aan executieve vaardigheden. Specifiek is genoemd ontluikende gecijferdheid en geletterdheid. Dit zijn twee vakgebieden die voorwaardelijk zijn voor een goede start in groep 3.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

*in uren

Vak

LJ3

LJ4

LJ5

LJ6

LJ7

LJ8

Lezen

6

4

3

2.30

2.30

2.30

Taal

7.30

7.30

7.30

7.30

7.30

7.30

Rekenen/wiskunde

6

6

6

6

6

6

Wereldoriƫntatie

2

2.30

3.30

4

4

4

Kunstzinnige en creatieve vorming

2

2

2

2

2

2

Bewegingsonderwijs

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

Engelse taal

1

1

1

1

1

1

Kwink

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

  

In het rooster is ruimte opgenomen voor spreekuurmomenten. Tijdens de spreekuren hebben de kinderen de ruimte om met de leerkracht in gesprek te gaan over hun eigen leerdoelen en welke begeleiding hiervoor nodig is. Dit zijn ook de momenten waar de sociaal emotionele ontwikkeling centraal staat.
In elke klas wordt dagelijks gestart met een 'inloop'. In overleg met de leerkracht stelt iedere leerling eigen leerdoelen vast waaraan gewerkt wordt tijdens de inloop. De taken en activiteiten voorkomend uit de eigen leerdoelen vallen onder een bepaald vakgebied.

Extra faciliteiten

Ons IKC beschikt over de volgende extra faciliteiten:

Het team

bekijk ons team

Vakleerkrachten

Op onze school is de volgende vakleerkracht aanwezig:

Spel en beweging / bewegingsonderwijs

Verlof personeel

Vervangingsinzet

  1. Ons uitgangspunt is dat wij ons uiterste best doen om voor vervanging te zorgen als de leerkracht van uw kind afwezig is. Hiervoor hanteren we onderstaand stappenplan:
  2. We vragen om een vervanger uit de regionale invalpool waarbij De Linge is aangesloten. Indien er geen invaller beschikbaar is;
  3. Vragen we parttimers de dagen van de zieke collega over te nemen en extra te werken. Als dit geen oplossing biedt, dan volgen de onderstaande mogelijkheden:
  4. Inzet van Pabostudenten leerjaar 3 of 4 in de groep waar stage wordt gelopen. Dit onder supervisie van de leerkracht in de naastgelegen groep. De hiermee vrijgekomen leerkracht vervangt in de groep van de zieke leerkracht. Het lessenpakket ligt altijd klaar, zodat de kinderen in ieder geval aan het werk kunnen.
  5. Als we desondanks geen vervanging kunnen regelen, wordt de betreffende groep verzocht niet naar school te komen. Een besluit om een groep niet naar school te laten komen, wordt genomen ná overleg met de directeur-bestuurder en wordt medegedeeld aan de Inspectie. Als hiertoe is besloten: zullen de kinderen van de groep een bericht ontvangen via Social Schools. Hierin worden de ouders op de hoogte gebracht van het feit dat hun kind de betreffende dag geen les kan krijgen en dus ook niet op school wordt verwacht.
  6. Als dit meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal iedere dag een andere groep leerlingen thuis moeten blijven. De vrijkomende leerkracht zal de groep van de zieke leerkracht opvangen. Wij doen er alles aan om uw kind het onderwijs te bieden waar het recht op heeft.

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang en Kindcentrum. Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf.
Onder één dak is dat we een doorgaande lijn kunnen bieden in de ontwikkeling van het kind van 0 tot 13 jaar.

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan

Zie website Vonkenmorgen onder het kopje documenten of via onderstaande link.

Documenten

Hoe bereiken we deze doelen?

Kwaliteitszorg

Ons kwaliteitsbeleid gaat uit van vier elementen:

Onderwijsaanbod

Het basisschoolgedeelte werkt met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de leerstof verdeeld is over acht leerjaren. De plaatsing van de kinderen is hierop afgestemd. Lezen, taal en rekenen zijn basisvaardigheden die voor elk kind van het grootste belang zijn. Voor hun leren van morgen, voor hun verdere schoolloopbaan en voor hun latere functioneren in de samenleving. De basisvaardigheden zijn voorwaardelijk voor een bredere vorming van leerlingen. Kinderen vergroten daarmee hun toepassingsmogelijkheden in andere aspecten van het leren, zodat zij zich meningen kunnen vormen over maatschappelijke ontwikkelingen. Hiermee ontwikkelen zij zich tot kritische wereldburgers.

Binnen de groep vindt er per vak een Expliciete Directe Instructie (EDI) plaats. Het doel van de les wordt door de leerkracht benoemd, zodat het kind meteen weet wat het gaat leren. De instructie wordt voor de vakken taal/lezen en rekenen op maat gegeven. Hierin werken we waar nodig groepsdoorbroken, zodat kinderen nog beter op hun niveau instructie krijgen. De kinderen krijgen een basisinstructie. Hierna gaat de groep aan het werk. De leerkracht geeft een verlengde instructie aan kinderen die dit nodig hebben. Kinderen die meer aan kunnen, zullen afhankelijk van het doel de instructie niet helemaal volgen en gaan eerder aan de slag. De kinderen krijgen de vrijheid om hun werk zelf in te delen in hun dag- en weektaak. De eigen verantwoordelijkheid wordt hiermee gestimuleerd.

De vakken taal en rekenen worden aangeboden op minimum-, basis- en verdiepingsniveau. (De leerkracht houdt hiervan een nauwgezet registratiesysteem bij.) De Vonkenmorgen stimuleert kinderen resultaten te halen die passen bij hun kunnen. Dit daagt uit, geeft het gevoel dat ze iets kunnen. Kinderen die ver boven het gemiddelde zitten, worden gestimuleerd in de eigen groep. Wanneer dit niet toereikend is wordt gekeken of het kind kan aansluiten in de Plusgroep.

De vrijheid van kiezen wordt al gestart in groep 1-2. Hier kiezen kinderen hun werk en laten dat zien op het planbord. Ook zij werken met een weektaak waarin verplichte taken zijn opgenomen. Kinderen krijgen zelf de verantwoording om te plannen en te registreren. Dit proces wordt geleidelijk uitgebouwd t/m groep 8.

Naast de basale vakken (Taal, lezen, rekenen en schrijven) krijgen de kinderen wereldoriënterende vakken aangeboden. Via de methode BLINK ontdekken ze hoe de wereld in elkaar zit. Deze methode integreert de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en kunst in verschillende thema’s t/m groep 4. Vanaf groep 5 worden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek als apart vak aangeboden.
Beweging stimuleert IKC de Vonkenmorgen door gymlessen te geven. Dit wordt door de leerkracht zelf gedaan.

De sociale en emotionele vorming van kinderen vindt doorlopend plaats. Structureel via de methode Kwink en vormend door de alledaagse praktijk van omgaan met elkaar. Met dit programma waarbij we de kinderen voortdurend positief benaderen verstevigen we de omgang met elkaar. We leren de kinderen de gedragsverwachtingen aan door concrete lessen hierin te geven. Alle medewerkers bekrachtigen het gewenste gedrag. Bij ernstige gedragsovertredingen heeft IKC de Vonkenmorgen een beleid van snelle actie, waarbij kind en ouders betrokken zijn.

Locatie: Schoolstraat 1

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang

Peuterspeelzaal

Basisschool groep 1 t/m 4

T: 0481-421371

 

Locatie: Nijmeegsestraat 3

Basisschool groep 5 t/m 8

T: 0481-421298

Contact

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1
6691XP Gendt

T: 0481-421371

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl